Doorgaan naar inhoud
FREE SHIPPING When you spend 75€+ (not applicable on Horse food)
FREE SHIPPING When you spend 75€+ (not applicable on Horse food)

Annuleringsvoorwaarden en formulier

Herroepingsrecht voor consumenten (consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven).

Herroepingsrecht
U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling één of meer goederen heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd; - waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd; - waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd; Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan op de hoogte stellen (Pets by Loulou, 136 du Club Ave, Qc, Canada J7V 2E2, Phone: +1 450 234-6060, E-mail: helene@petsbyloulou.com) van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van herroepingAls u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te controleren. Redenen voor uitsluiting of vernietigingHet herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden; - voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten - voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;- voor de levering van goederen die na de levering naar hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd. Voorbeeldformulier voor herroeping (Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug. )- Aan (Pets by Loulou, 136 du Club Ave, Qc, Canada J7V 2E2, E-Mail: helene@petsbyloulou.com :- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)- Besteld op (*)/ontvangen op (*)- Naam van de consument(en)- Adres van de consument(en)- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)- Datum